Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "TARCZA"
Zawiadomienie PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2020 10:53

skanowanie

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 listopada 2020 10:01

KOMUNIKAT

 

Zarząd BSO "Tarcza" informuje, iż w związku z § 16 pkt. 1e dotyczącym skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, prosi się o uregulowanie na konto stowarzyszenia.

W przypadku braku wpłat do końca listopada zarząd podejmie uchwałę o skreśleniu z listy członków.

 

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA”

Kostów, ul. Główna 26; 46-220 Byczyna

Nr konta: 79 8890 0001 0536 6228 2005 0001

                                                                                                                  Dziękujemy

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 stycznia 2020 21:15

 

Kostów 07.01.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie

Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego

„TARCZA”

         W imieniu Zarządu BSO „TARCZA” serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 17 00 w pierwszym terminie lub o 17 30 w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. Zebranie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie.

Z dokumentami na Walne Zebranie tj. sprawozdaniami: merytorycznymi i finansowymi za okres 2018-2020 oraz projektami uchwał mogą Państwo się zapoznać w przeddzień zebrania w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie lub na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.bso-tarcza.info w zakładce „Aktualności”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu BSO „TARCZA” za okres 2018 - 2019 r.

6. Sprawozdanie finansowe z działalności BSO „TARCZA” za okres 2018 - 2019 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2018 - 2019 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie przyjęcia do zatwierdzenia wiadomości sprawozdania z merytorycznego Zarządu i Komisji

Rewizyjnej za 2018-2019 r.

10. Podjęcie Uchwały nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BSO „Tarcza” za 2018-2019 r.

11. Podjęcie uchwały nr 3/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi BSO „Tarcza”

12. Podjęcie uchwały nr 4/2020 o rozdysponowaniu środków finansowych BSO „TARCZA” za lata 2018-2019 r..

13. Podjęcie uchwały nr 5/2020 w sprawie zmian w Statucie BSO „Tarcza” dot. zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.

14. Podjęcie uchwały nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie BSO „Tarcza” na podstawie § 22 pkt. 2 oraz § 36 pkt. 1 ww. Statutu.

15. Przedstawienie założeń do planu finansowego BSO „TARCZA” na rok 2020.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:

Ryszard Grüner – Prezes Zarządu