Wizyta studyjna Drukuj
sobota, 19 maja 2012 00:00

 

Oferta na przeprowadzenie wizyty studyjnej

dla uczestników VII edycji Programu Liderzy PAFW

I.  Dane wnioskodawcy

 1. Nazwa wnioskodawcy:

BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „TARCZA”

 1. Status prawny:

STOWARZYSZENIE

 1. Numer rejestrowy (KRS):

0000305869

 1. Adres:

POLANOWICE 92, 46-220 BYCZYNA

 1. Telefon / faks:

502523103, 774144502

 1. Adres email, strona WWW:

www.bso-tarcza.info

 

 1. Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do podpisania umowy przekazania dotacji (imię, nazwisko, funkcja):

MAREK MENDEL – PREZES STOWARZYSZENIA

ANDRZEJ BIEDAL – WICEPREZES STOWARZYSZENIA

 1. Dane absolwenta/absolwentów odpowiedzialnych za organizację wizyty (imię, nazwisko, telefon,        e-mail):

MAREK MENDEL

502523103

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

II. Opis wizyty Opisując wizytę proszę mieć na uwadze kryteria oceny ofert opisane w zaproszeniu do organizacji wizyt.

 1. Tytuł wizyty (inny niż temat przewodni i zachęcający potencjalnych uczestników do wzięcia w niej udziału):

Super  Samorząd – to brzmi dumnie !

 1. Temat przewodni wizyty:

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Byczyna szansą na wzrost partycypacji społecznej jego mieszkańców.

 1. Krótki opis wizyty zachęcający potencjalnych uczestników do wzięcia w niej udziału: promujący temat przewodni, jej charakter, spodziewane efekty wizyty i korzyści z udziału w niej.

Byczyna, to niewielka, zabytkowa miejscowość leżąca na północy woj. opolskiego. Inicjatywy lokalne, aktywność obywatelska w tym działalność NGS oraz włączanie do nich młodzieży stało się standardem pracy gminy. Miejsko-wiejska Gmina Byczyna jest terenem typowo rolniczym zamieszkiwanym przez niespełna 10 tyś mieszkańców, ubogim, o dużym stopniu bezrobocia wśród dorosłych. Wg danych zaczerpniętych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w grudniu 2009 r. zarejestrowanych było w powiecie kluczborskim 3346 bezrobotnych ogółem (w tym 1837 kobiet). Stopa bezrobocia natomiast w listopadzie w roku 2009 wynosiła 13,4 %.  Brak dostatecznych perspektyw rozwoju i szans na zdobycie atrakcyjnego zawodu, niewystarczająca świadomość swoich zainteresowań oraz niskie poczucie własnej wartości, to problemy, z którymi boryka się nasza młodzież.

Naprzeciw przeciwdziałaniu temu zjawisku wychodzi miejscowa władza oraz miejscowi liderzy organizacji pozarządowych. Ich ciekawe inicjatywy przynoszą wymierne efekty. Zaliczyć do nich należy podejmowanie działań m.in. zapobiegających wykluczeniu społecznemu, powstanie spółdzielni socjalnych, duża skuteczność w pozyskanych środków zewnętrznych na realizację wielu pomysłów, organizację zagranicznych wymian studyjnych do Niemiec i na Ukrainę a ostatnio również na Litwę. Sukcesem jest rzetelna diagnoza potrzeb młodzieży, która staje się punktem wyjścia do tworzenia projektów ekologicznych i pozyskiwania na ich realizacje środków. Dużym atutem jest również współpraca między instytucjami , stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i samorządem.

 1. Termin wizyty : 21 – 23 maja 2012 r.

 

21 maja 2012 r. ( poniedziałek ) - BYCZYNA

10.00-11.00-zbiórka w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie, spotkanie powitalne, kawa i herbatka.

CEL :

- przezwyciężenie niechęci do działania, partycypacja młodzieży;

- działania innowacyjne dla młodzieży;

- dzieci i młodzież w małych miejscowościach, aktywizacja zawodowa młodzieży;

11.00-13.00-prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w gimnazjum.

13.00-15.00-obiad

15.00-17.00 Dobre praktyki :

Wizyta w średniowiecznym grodzie – programy edukacyjne dla młodzieży realizowane przez Spółdzielnię „Gród” powołaną do administrowania gminną inwestycją – Andrzej Kościuk , namiestnik Opolskiego Bractwa Rycerskiego

- promowanie regionu, marketing turystyczny, rozwój infrastruktury turystycznej;18.00-20.00 Podsumowanie dnia – wywiad fokusowy – kolacja.

 1. 22maja 2012 r. ( wtorek ) - BYCZYNA

10.00 – 11.00 Pomysł na stowarzyszenie – Pozarządowa Aktywność Społeczna w odniesieniu do działalności Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” – Marek Mendel

Cele:

- Próba odpowiedzi na pytanie: co to jest aktywność społeczna i kogo dotyczy.

- Planowanie i strategia organizacji, pozyskiwanie funduszy, zarządzanie, budowanie zespołu.

- Mapy aktywności: próba analizy lokalnych organizacji pozarządowych z terenu gminy

2. Dobre praktyki :

11.30-13.00 Wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez stowarzyszenie - Jakub  Goliński – dyrektor szkoły.

13.30-15.00-Obiad

15.30 – 17.00 Dobre praktyki – Spółdzielnia Socjalna czym jest i jakie może przynosić korzyści – Marcin Juszczyk – prezes

- Współpraca z biznesem

- Prowadzenie gazety, współpraca z mediami

- Co to znaczy być przedsiębiorczym ?

17.30 – 19.00 Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą OSP w  Byczynie i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS

- przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment’

- przejście organizacji przez kryzys – historia zakończona sukcesem.

19.30Kolacja – podsumowanie dnia - ankieta ewaluacyjna

23 maja 2012 r. ( środa ) BYCZYNA :

9.00 – 11.00 Wizyta w Urzędzie Miejskim w Byczynie – praca nad strategią rozwoju gminy – Przemysław Mączka – kierownik referatu promocji

- budowanie partnerstw lokalnych, konsultacje społeczne

- funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie

- Izba tradycji – realizacja projektu adaptacji strychu ratusza.

11.30 – 13.00 Prezentacja dobrych praktyk - programy edukacyjne kształcące umiejętności społeczne w realizowane w Technikum Handlowym i Agrobiznesu w Polanowicach – Karolina Kryściak –koordynator programów CEO i Równać Szanse.

14.00 - 15 Obiad

15.30 – 16.00 Diagnozowanie potrzeb i problemów młodzieży – ważnym elementem działalności liderów w środowisku przy realizowaniu projektów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości – Marek Mendel – koordynator wizyty, ekspert ds. oceny wniosków Programu Równać Szanse PAFW, uczestnik kursu trenerskiego Federacji Inicjatyw Oświatowych.

- Prezentacja metod dokonywania syntezy zebranych danych i wyciągania na ich podstawie wniosków do pracy z młodzieżą.

- Podsumowanie i  zakończenie wizyty.

 1. Gdzie odbędzie się wizyta (miejscowość/miejscowości i województwo):

GMINA BYCZYNA : POLANOWICE, KOSTÓW, BYCZYNA – woj. opolskie

 1. Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na organizację wizyty wokół tego tematu? Jaki ma on związek z Twoimi działaniami, Twoją miejscowością, regionem, dlaczego jest ważny?

Jako absolwent szkoły liderów PAFW wiem z własnego doświadczenia, ze nie łatwo być liderem w małym środowisku. Pokazywanie swoich zalet, dobrych praktyk a w końcu wymiana doświadczeń podczas wizyt studyjnych to wartości dodatnie każdego spotkania. Organizowałem już wiele wizyt studyjnych zarówno międzynarodowych jak i z udziałem uczestników krajowych. Każda z nich jest możliwością do prezentacji osiągnięć  i efektów pracy mojej gminy, które były wynikiem  wielu czasami godzin negocjacji. Wizyty studyjne są tez dla mnie kopalnią pomysłów, rodzących się przy okazji omawiania różnych problemów przez jej uczestników. Przecież najlepiej uczyć się na „cudzych błędach” ! Ponadto wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami i organizatorami wizyt, nabycie nowych kompetencji przez jej uczestników, wykorzystanie zasobów (wiedzy i doświadczenia) absolwentów programu oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami i uczestnikami VII edycji Programu Liderzy PAFW to wartości nie do oszacowania.

Tematy wizyty studyjnej w Byczynie zostały przygotowane na podstawie rozpoznanych potrzeb uczestników VII edycji Programu. Do głównych zagadnień należą: angażowanie młodzieży, integracja środowiska lokalnego, kultura, zarządzanie organizacją, , turystyka regionalna, organizacja przestrzeni publicznej, współpraca z samorządem. Ważnym elementem edukacyjnym będzie poznanie zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej, funkcjonowanie od dwóch lat w gminie funduszu sołeckiego i prowadzenie szkoły podstawowej przez stowarzyszenie.

 1. Jakie są cele edukacyjne wizyty? Opisz czego konkretnie uczestnicy nauczą się i co zyskają dzięki udziale w wizycie?

Główne cele wizyty :

1.Pokazanie i wymiana dobrych praktyk: aktywizacji i integracji społeczności różnych środowisk, pracy.

2. Partycypacja społeczna w praktyce - współpraca na płaszczyźnie gminy.

2. Powoływanie do dzielności spółdzielni socjalnych, co to znaczy być przedsiębiorczym?

3. Zapoznanie z działalnością wybranych Stowarzyszeń działających na terenie gminy ( zarejestrowanych – 21): OSP w Byczynie, IM-PULS – przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment”, Spółdzielnia „Gród” Byczynie.

4.Pokazanie codziennej pracy instytucji, poznanie ich sukcesów i problemów, skutecznych metod radzenia sobie z napotkanymi przeszkodami, formami promocji swoich działań.

5. Pokazanie współpracy gminy Byczyna ze stowarzyszeniami w ramach gminnego programu organizacji pozarządowych w Byczynie.

7. Nawiązywanie nowych kontaktów z liderami instytucjami, w których działają – wymiana doświadczeń.

8. Zapoznanie z osiągnięciami byczyńskich stowarzyszeń w realizacji projektów na rzecz realizacji własnych pomysłów;

Uczestnicy wizyty studyjnej:

1. Poznają różnorodne formy pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą, sposoby rekrutacji uczestników i promocji działań w środowisku lokalnym.

2. Poznają specyfikę zakładania spółdzielni socjalnych.

3. Poznają pracę różnych jednostek organizacyjnych gminy Byczyna.

4. Poznają formy i metody do diagnozowania środowiska lokalnego młodzieży stosowane w Byczynie.                                                                                                                                                                          7. Nabędą umiejętności organizacji partnerstw międzynarodowych, pozyskiwania środków na wymianę młodzieży.

8. Poznają sposoby promocji swoich działań w środowisku lokalnym oraz dowiedzą się o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 1. Wymień i opisz najważniejsze działania zaplanowane podczas wizyty, dzięki którym zostaną osiągnięte zaplanowane cele edukacyjne, tj.:
 • co wydarzy się podczas wizyty, tj. jakie miejsca/organizacje/instytucje/jakich ludzi odwiedzicie,
 • jakie metody edukacyjne zostaną wykorzystane (np. wizyta w szkole - obserwacja lekcji i spotkanie z młodzieżą – pamiętaj że metody powinny być różnorodne!),
 • jakie zagadnienia będą poruszane podczas wizyt (powinny być one określone na bardziej szczegółowym poziomie, niż temat przewodni wizyty),
 • dlaczego zostały wybrane te a nie inne miejsca do odwiedzenia (np. ze względu na dobrze przeprowadzony, czy innowacyjny projekt, wprowadzoną strategię działania, dobrą praktykę…).

           W Byczynie uczestnicy odwiedzą jedną z pierwszych w Polsce Spółdzielni Socjalnych i ich następców gdzie obejrzą prezentację  nt. zakładania tej formy aktywności oraz realizowanych projektów. Ponadto będą oberwać efekty pracy młodych przedsiębiorców. Następnie odwiedzimy Zespół szkół gdzie będzie prezentacja dobrych praktyk - programy edukacyjne kształcące umiejętności społeczne realizowane w Technikum Handlowym i Agrobiznesu w Polanowicach. Na spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Byczynie poznają gminne projekty  wykorzystujące elementy partycypacji społecznej. Niewątpliwa atrakcja pobytu w Byczynie będzie wizyta w średniowiecznym grodzie, gdzie realizowanych jest wiele programów edukacyjnych dla młodzieży przez Spółdzielnię Socjalną „Gród” powołaną do administrowania gminną inwestycją. W nowej izbie tradycji odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracujących na terenie gminy – członków Krajowego ratownictwa medycznego OSP w Byczynie i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS – przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment” i realizacji projektów FIO. Uczestnicy odwiedzą szkołę prowadzona przez stowarzyszenie, poznają procedurę przejęcia i koszty administrowania jednostki. Ważnym elementem wizyty będzie zagadnienie diagnozowania potrzeb i problemów młodzieży                  w pracy liderów przy realizowaniu projektów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości. Miejsca do wizyty zostały wybrane ze względu na bogate doświadczenie osób zajmujących się w/w tematyką jak również mających dużą praktykę w realizacji przedsięwzięć  i inicjatyw, które dotyczą tematu przewodniego organizowanej wizyty. Ponadto gwarantuję wysoki standard pobytu w nowo otwartym hotelu ADLER ***( www. hoteladler.pl )