Aktualności
Warsztaty samorządowe 15.06.2011r

Warsztaty samorządowe mające charakter wprowadzający odbyły się w Technikum w Polanowicach 15 VI 2011 r.  Przeprowadziła je w klasach I Technikum Handlowego i I Technikum Agrobiznesu nauczycielka Karolina Kryściak.

Początek lekcji był miniwykładem na temat sposobu wyboru władz w gminie i ich obowiązków. Następnie młodzież próbowała wymienić sposobu uzyskiwania przez nich informacji dotyczących wydarzeń w gminie. Sprawiło to uczniom problem, ponieważ okazało się, że mało interesują się bieżącymi sprawami gminy. Nie zabrakło im natomiast pomysłów, co chcieliby, aby władze samorządowe zrobiły dla nich, np.: tor krosowy, kryty basen, rajdy motocyklowe, miejsca spotkań dla młodzieży, kluby sportowe, halę sportową, utworzyły Młodzieżową Radę Miasta. Następnie pracując w grupach musieli podać po dwa argumenty uzasadniające ich pomysł oraz sposób poinformowania władz o swoim zdaniu.

Dalsza praca dotyczyła kanałów przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami. Młodzież podała narzędzia informacji, które uważa za skuteczne: ogłoszenia w lokalnej gazecie, telewizji i radiu, bilbordy, ogłoszenia lub wystawy w sklepach, widoczne kolorowe plakaty, portale internetowe, strona internetowa urzędu, listy do mieszkańców, zebrania burmistrza z młodymi ludźmi. Jednak za najciekawszą formę komunikacji uczniowie wskazali happening. Ocenić musieli spotkania władz z mieszkańcami wskazując ich wady i zalety.  Podali jedną wadę takich spotkań: może przyjść mało osób. Natomiast zalety takiego spotkania to: możliwość przekazania własnych pomysłów, możliwość spotkania burmistrza, zadawanie pytań i udział w dyskusji, uzyskanie potrzebnych informacji i przeprowadzenie rozmowy na osobności.

Na podsumowanie lekcji każdy uczeń musiał wybrać jeden sposób komunikacji, który uważa za najbardziej atrakcyjny. 

 
Spotkanie organizacji pozarządowej i Burmistrza Byczyny z mieszkańcami w dniu 20 czerwca 2011 r. w Sali Urzędu Miejskiego

 Inicjatorem spotkania było Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”. Partnerem ze strony samorządu jest Burmistrz Byczyny.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner witając przybyłych gości i dziękując stowarzyszeniu za podjęte działania.

Prezes BSO Marek Mendel wyjaśnił przybyłym gościom cel spotkania oraz główne założenia konkursu Super Samorząd w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Omówił cztery zadania, które należy zrealizować w konkursie, a także poszczególne etapy. Poinformował zebranych o spotkaniu inauguracyjnym w Warszawie oraz warsztatach „Promocja i zaangażowanie”. Opowiedział również o Klubie Samorządowca i Szkole Moderatorów. Następnie wybrano sekretarzy spotkania: ze strony uczestnika akcji oraz partnera z samorządu.

Burmistrz Byczyny powiedział, że mimo usilnych starań władz samorządowych informacje niestety ciągle nie docierają do mieszkańców Byczyny. Jeżeli chodzi frekwencje na zebraniach w gminie Byczyna, najlepsza sytuacja jest w wioskach, najgorsza w samym mieście. Od lat władze próbują tą sytuację zmienić, dlatego też cieszą się ze obecnego spotkania, którego celem jest wypracowanie metod komunikacji. Burmistrz wymienił formy komunikacji obecnie występujące w gminie: BIP, Strona internetowa Urzędu Miejskiego, tablice informacyjne, korespondencja pocztowa i elektroniczna, ulotki, ogłoszenia parafialne, spotkania organizowane przez samorząd mieszkańców oraz niedawno wprowadzony system informacji przez SMS. Poprosił o wskazówki do dalszej pracy, aby komunikacja stała się skuteczna pomiędzy mieszkańcami gminy. Jeżeli dany sposób przekazywania informacji będzie skuteczny, stanie się obowiązującym prawem gminy.

Prezes BSO przedstawił wzorcowy model komunikacji zgodnie z „Efektywnym modelem komunikacji w gminie”. Wskazał kanały przepływu informacji wzorując się również na zarządzeniu. Podczas dyskusji z mieszkańcami na ekranie wyświetlano § 4 oraz §5 przykładowego zarządzenia.

Rozpoczęła się dyskusja oraz wymienianie propozycji usprawnienia przepływu informacji:

- umieszczenie w korytarzu Urzędu Miejskiego telewizora, na którym wyświetlano by aktualności i obwieszczenia;

- odnowienie tablic informacyjnych w wioskach oraz  mieście Byczyna (wprowadzenie jednakowego wyglądu tablic); wskazano także potrzebę ustawienia map miejscowości oraz witaczy, ponieważ to poprawia ich wizerunek;

-  zorganizowanie w urzędzie punktu informacyjnego (brakuje przewodników turystycznych); 

- burmistrz powiedział, że odbyły się dwa spotkania na temat Centrum, które zajęłoby się oprowadzaniem turystów po Byczynie. Ważne jest jednak zainteresowanie przedsiębiorców takim działaniem. Planowane jest kolejne zebranie samorządowców z przedsiębiorcami;

- wprowadzenie w urzędzie funkcji rzecznika prasowego odpowiedzialnego za kontakt z lokalnymi mediami - przede wszystkim z czasopismem Kulisy Powiatu na łamach ,którego rzadko pojawiają się artykuły oraz ogłoszenia związane z Gminą Byczyna. Długo dyskutowano nad przyczynami słabego oddźwięku w mediach o byczyńskich imprezach;

- Marek Mendel podał przykład dobrych praktyk: wszyscy mieszkańcy miejscowości czytają dany dokument przekazując go sobie po sąsiedzku. Osoby, które zapoznały się z dokumentem wpisują się na dołączoną listę;

- sołtys jednej z wiosek przekazał, że brakuje wcześniejszych informacji, o czym będzie się dyskutowało na sesji. Na spotkaniu radnych głosuje się tylko nad gotowymi uchwałami, a on chciałby najpierw zapoznać się ze wszystkimi aspektami danej sprawy;

- burmistrz poinformował, że tablice informacyjne oraz witacze pojawią się już niedługo w ramach obecnie realizowanego projektu w gminie;

- zaproponowano powrót do drukowania gazetki gminnej, która była dużym źródłem informacji dla mieszkańców. Pomysł ten zdecydowanie poparł burmistrz. Wiceburmistrz Ewa Bartosiewicz zapowiedziała, że w celu przestrzegania terminowości wydawania oraz poszerzenia grupy adresatów należy powiększyć grono osób pracujących nad gazetką o osoby spoza urzędu (np. członków lokalnych stowarzyszeń);

- pomysł „motyla”.

- wskazano na słabe oplakatowanie miasta – nie pojawiają się informacje w takiej atrakcyjnej formie o spotkaniach, imprezach kulturalnych lub sportowych;

Nauczycielka Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie opowiedziała o przebiegu dwóch lekcji przeprowadzonych w pierwszej klasie technikum na temat kanałów przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami. Podała narzędzia informacji, które młodzież uważa za skuteczne: ogłoszenia w lokalnej gazecie, telewizji i radiu, bilbordy, ogłoszenia lub wystawy w sklepach, widoczne kolorowe plakaty,  portale internetowe, strona internetowa urzędu, listy do mieszkańców, zebrania burmistrza z młodymi ludźmi. Jednak za najciekawszą formę komunikacji uczniowie wskazali happening. Ocenić musieli spotkania władz z mieszkańcami wskazując ich wady i zalety.  Podali jedną wadę takich spotkań: może przyjść mało osób. Natomiast zalety takiego spotkania to: możliwość przekazania własnych pomysłów, możliwość spotkania burmistrza, zadawanie pytań i udział w dyskusji, uzyskanie potrzebnych informacji i przeprowadzenie rozmowy na osobności.

Burmistrz zapowiedział uzupełnienie zarządzenia po opracowaniu rekomendacji. Wzory zarządzenia zostały wcześniej rozdanie przybyłym gościom, tak aby mogli zapoznać się z dokumentem i wskazać wzorce postępowania w komunikacji.

Prezes BSO Marek Mendel zakończył spotkanie. Wraz z Burmistrzem Byczyny podziękował gościom za przybycie.  

 
Konsultacje społeczne - warsztaty PDF  Array Drukuj Array  Email
Aktualności 2011
Wpisany przez Administrator   

Warsztaty samorządowe w szkole odbyły się w połowie października. W lekcjach przeprowadzonych przez Karolinę Kryściak uczestniczyli uczniowie klas I, II i III Technikum w Polanowicach. Lekcje dotyczyły konsultacji społecznych.

Na początku zajęć nauczycielka wyjaśniła, co nowego wydarzyło się w ramach Konkursu Super Samorząd oraz przypomniała zadania samorządu gminnego. Przedstawiła uczniom wyniki ankiety „Czy wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje?”. Nastąpiła krótka analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży. Następnie odbyła się pogadanka na temat komunikacji społecznej- czym jest, jak może wyglądać, jakie skutki przynosi jej brak.

skan art2

Następnie uczniowie w parach zastanawiali się, co to są konsultacje społeczne i pomysły wypisali na kartach. Najczęściej pojawiały się odpowiedzi:

- rozmowa między mieszkańcami,

- rozmowa z władzami naszej gminy,

- zebranie gminne,

-  „bitwa na głosy”,

- pytania i odpowiedzi,

- nowe działania,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów,

- przedstawienie planu działania władz lokalnych,

- zbieranie pomysłów i zażaleń mieszkańców.

Uczniowie pisali także, że polegają one na relacjach dwustronnych i przybierają formę dyskusji.

Wszystkie propozycje uczniów zostały omówione i posegregowane na dwie grupy: ogólne definicje konsultacji społecznych i konkretne tematy konsultacji (np. rozmowy o imprezach kulturalnych, , remoncie szkoły , inwestycjach w gminie).

Praca domowa uczniów polegała na zlokalizowaniu „ważnej sprawy” dla gminy lub swojej miejscowości oraz zapoznaniu się ze stroną Urzędu Miejskiego w Byczynie (także na BIPie).

Druga część warsztatów to lekcje z panią wiceburmistrz Ewą Bartosiewicz oraz przedstawicielem Referatu ds. promocji gminy – panią Iwona Sarnowską. Przeprowadzone zostały 26 października 2011 r. Lekcje w klasach technikum rozpoczęły się od omówienia pracy domowej dotyczącej strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz BIPu. Pani wiceburmistrz rozmawiała z uczniami na temat możliwości, które oferują nam te strony. Ważne okazały się spostrzeżenia młodzieży na temat wad stron internetowych „promujących” gminę. Ewa Bartosiewicz nawiązała do poprzednich zajęć i poprosiła uczniów o wypisanie na kartkach form komunikacji społecznych. Po omówieniu na forum pomysłów młodzież starała się wskazać najczęściej wykorzystywane przez nich formy komunikacji oraz proponowała ich wykorzystanie przez gminę, np. lokalna prasa i radio, utworzenie telewizji kablowej.

Pani Iwona Sarnowska omówiła, jak przebiegają konsultacje społeczne w Gminie Byczyna i jakich zagadnień dotyczą. Na zakończenie młodzi ludzie zaproponowali tematy, którymi chcieliby, aby zajęto się podczas najbliższych konsultacji: imprezy kulturalne, świetlice, przystanki autobusowe, kluby młodzieżowe, itp.

 
Ankieta

Ankieta mieszkańcy SUPER SAMORZĄD

 

skan art3do pobrania PDF

 
Konsultacje społeczne w urzędzie 26.10.2011r

 

26 października 2011 roku przedstawiciele klas Technikum w Polanowicach uczestniczyli w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
skan art

Wcześniej uczniowie zapoznali się z ogłoszeniem  o konsultacjach umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz formularzem, który można wypełnić przed przybyciem na rozmowę. Na samym początku konsultacji pani Iwona Sarnowska – pracownik Referatu ds. promocji gminy – zapoznała uczestników z prezentacją na temat zasad współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi w Gminie Byczyna. Omówiony został charakter finansowy i pozafinansowy współpracy (referencje, bezpłatne czasopisma, serwis informacyjny). Pani Sarnowska podała obszary współpracy:- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwijania problemów alkoholowych.Zebrani uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w kursie księgowości, który mogłaby zorganizować gmina. Dyskutowano także na temat terminów spotkań z organizacjami pozarządowymi.Uczniowie przysłuchiwali się konsultacji społecznej, a następnie na lekcji streścili koleżankom i kolegom jej przebieg, udział uczestników i tematykę.

Prezentacja  Super Samorząd 1325494559 ark


(do prawidłowego wyświetlania potrzebny jest PowerPiont Viewer)