Aktualności 2021
PDF Drukuj
czwartek, 07 października 2021 18:50

 

Kostów 08.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie

Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego

„TARCZA”

         W imieniu Zarządu BSO „TARCZA” serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Wyborczym Członków, które odbędzie się 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17 00 w pierwszym terminie lub o 17 30 bez względu na liczbę obecnych – zebranie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie

Z dokumentami na Walne Zebranie tj. sprawozdaniami: merytorycznymi i finansowymi za okres 2017-2021 oraz projektami uchwał mogą Państwo się zapoznać w przeddzień zebrania w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu BSO „TARCZA” za okres 2017 - 2021 r.

6. Sprawozdanie finansowe z działalności BSO „TARCZA” za okres 2017 - 2021 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2017 - 2021 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały Zarządu nr 1/2021 w sprawie przyjęcia do zatwierdzającej wiadomości sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi BSO „TARCZA”

11. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.

12. Wybór Komisji Skrutacyjno – wyborczej.

13. Wybory członków Zarządu.

14. Wybory Komisji Rewizyjnej.

15. Podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie wyboru Zarządu BSO „TARCZA”.

16. Podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej BSO „Tarcza”.

17. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia na lata 2021-2024

18. Podjęcie uchwały nr 5/2021 określających główne kierunki działania Stowarzyszenia na lata 2021 – 24.

19. Przedstawienie założeń do planu finansowego BSO „TARCZA” na lata 2021 - 22

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Podjęcie uchwały nr 6/2021 w sprawie przyjęcia planu finansowego BSO „TARCZA” na lata 2021 – 24.

22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:

Ryszard Grüner – Prezes Zarządu

Poprawiony: środa, 08 maja 2024 11:02
 
CHWAŁA POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM! W rocznicę Powstania poznajemy historię Kostowa i okolic. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 lipca 2021 19:37

LOGOTYPY DOF_DL_small

 

Chwała Powstańcom Śląskim!

W rocznicę powstania poznajemy historię Kostowa i okolic.


Termin realizacji: 15.06.2021 - 15.11.2021

Beneficjent: Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA”

Umowa nr: 567-39-DL12-ODL-2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Całkowite koszty projektu: 9.536,00 zł

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" w kwocie: 5.561,00 zł


LOGO STOPKA_OK

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest promocja i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kostowa i okolic oraz promowanie i rozwój wiedzy z zakresu historii, a także budowanie tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wspólne odkrywanie faktów historycznych tego miejsca. Niesamowite i niejednokrotnie niezbadane dokładnie historie miejsc tego dawnego przygranicznego terenu jak również, obecnie, jego wielokulturowość i różnorodność przejawiająca się pochodzeniem i przynależnością społeczności mieszkającej na tym terenie, będą podstawą do wspólnych spotkań, integracji mieszkańców, dyskusji, wymiany i poznania różnych poglądów, przekonań i spojrzeń na różne fakty, historie miejsc i mieszkańców. Przedstawienie i oznakowanie, a także przybliżenie przyjezdnym i mieszkańcom, poprzez spotkania, zinwentaryzowanie posiadanych zasobów, zbadanie historii pozwoli na stworzenie swoistego rodzaju trasy po tych miejscach. Wytypowano 25 miejsc, w których znajdują się bądź znajdowały ciekawe i ważne dla społeczności lokalnej obiekty. Te właśnie zasoby staną się elementami trasy, która zostanie oznakowania tabliczkami i opisana szczegółowo na stronie internetowej. Dzięki temu możliwe będzie zapoznanie się z miejscami i faktami historycznymi Kostowa i okolic przez mieszkańców i przyjezdnych. Okazją do tego jest 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, którego działania miały miejsce tutaj.

NA CZYM POLEGA PROJEKT:

Projekt polega na trwałym oznaczeniu miejsc okolicy Kostowa i przedstawieniu faktów, ciekawych historii tych miejsc. W założeniach projektu wytypowano 25 takich miejsc na terenie Kostowa, Ciecierzyna, Miechowej i Janówki. Wśród tych miejsc znalazły się m.in. mogiła Powstańców Śląskich na cmentarzu Parafialnym w Kostowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie, miejsce potyczki powstańców śląskich z 23 maja 1921 r. oraz kościoły, pałace, dwory i miejsca, w których znajdowały się historyczne budowle. Zakłada się, że w projekcie poprzez wspólne spotkania, rozmowy badania popularnonaukowe i dokumentalne w trwały sposób oznakowane zostaną historyczne obiekty i miejsca. Opracowanie tablic i ich treści poprzedzone będzie poszukiwaniami materiałów merytorycznych począwszy od wywiadów z mieszkańcami, literaturę lokalną, literaturę popularnonaukową ogólnodostępną po dokumenty pozyskane z archiwów państwowych. W ten sposób zostanie wyznaczona ścieżka historyczna po Kostowie, Ciecierzynie, Miechowej i Janówce, którą będzie można przebyć w wolnym czasie. Opracowane i zebrane od mieszkańców zostaną w umieszczone na tabliczkach formatu A3 zamontowanych w tych miejscach. W odniesieniu do tego poprzez zamieszczone na tabliczkach kody QR będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat historii tych miejsc wzbogacone w przyszłości przez nagrania audio bądź video. Informacje te, i odnośniki za pomocą kodów QR, zostaną zamieszczone na stronie partnera projektu Parafii Rzymskokatolickiej. W projekcie zakłada się także odnowienie mogiły powstańców, odnowienie tablicy pamiątkowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie i upamiętnienie miejsca potyczki powstańców.


 

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Oznakowanie i opisanie 25 miejsc historycznych Kostowa i okolic.
 2. Odnowienie tablicy pamiątkowej na budynku Szkoły Podstawowej w Kostowie.
 3. Ustawienie tablicy promocyjno- informacyjnej na drodze gminnej przy cmentarzu parafialnym w Kostowie.
 4. Upamiętnienie potyczki Powstańców Śląskich w Kostowie poprzez ustawienie kamienia z tablicą na drodze gminnej przy miejscu potyczki.
 5. Pięć spotkań (pogadanek) z mieszkańcami Ciecierzyna, Janówki, Kostowa, Miechowej (2 w Kostowie, po jednym w pozostałych miejscowościach).
 6. Przeprowadzenie 50, rejestrowanych, wywiadów, rozmów z mieszkańcami Ciecierzyna, Janówki, Kostowa, Miechowej lub osobami znającymi historie, fakty związane z wyznaczonymi historycznymi miejscami.
 7. Opracowanie i wyznaczenie trasy edukacyjno - turystycznej utworzonej przez 25 miejsc historycznych na terenie Ciecierzyna, Miechowej, Kostowa i Janówki.
 8. Utworzenie podstrony internetowej zawierającej szczegółowe informacje na temat 25 miejsc historycznych na terenie Ciecierzyna, Miechowej, Kostowa i Janówki.

 

SPODZIEWAMY SIĘ:

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na postrzeganie lokalnej społeczności i jej szacunek dla historii tego terenu. Poprzez oznakowanie historycznych miejsc oraz odnowienie, utrzymanie w należytym porządku miejsc upamiętniających Powstańców Śląskich w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego i potyczki powstańców w Kostowie zachowana i usystematyzowana zostanie wiedza historyczna na temat tego terenu. Możliwość odwiedzenia tych miejsc zarówno przez mieszkańców jak i turystów stworzy możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu jak również rozwój miejscowości w sferze usług okołoturystycznych. Dla lokalnej społeczności projekt przyczyni się do jej integracji oraz przyszłych wspólnych działań na rzecz różnych inicjatyw mieszkańców i organizacji czy instytucji działających na terenie Ciecierzyna, Janówki, Kostowa i Miechowej.


 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 

 • Odnowienie mogiły powstańców śląskich na terenie cmentarza parafialnego w Kostowie i ustawienie tablicy informacyjnej na temat Powstańców śląskich i potyczki, która odbyła się w Kostowie w maju 1921 r. 


        01 mogila_Kostow   02 mogila_napis_Kostow   03 mogila_Kostow   04 mogila_Kostow


 • Odnowienie tablicy upamiętniającej Powstańców Śląskich znajdującej się na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.


       11 psp_Kostow   12 psp_kostow_tablica   13 psp_Kostow   14 psp_kostow


 • Oznaczenie miejsca potyczki Powstańców Śląskich w Kostowie poprzez ustawienie kamienia z tablicą upamiętniającą.
 • Wykonanie tabliczek informacyjnych w ciekawych miejscach Kostowa i okolicy i ich opracowanie graficzne.
 • Zamieszczenie na stronie internetowej Parafii szczegółowych opisów miejsc oznaczonych tabliczkami.
 • Wyznaczenie i oznakowanie w "Google maps" trasy i miejsc oznaczonych tabliczkami.
 • Podpisanie wspólnej deklaracji współpracy w zakresie pamięci o Powstańcach Śląskich w Kostowie przez Partnerów projektu - 1 września 2021r. podczas uroczystości szkolnych 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 50. rocznicy nadania szkole w Kostowie imienia Bohaterów Powstań Śląskich.
 • Organizacja 5 spotkań z mieszkańcami Ciecierzyna, Janówki, Kostowa, Miechowej na temat historycznych miejsc w danej miejscowości.
 • Przeprowadzenie 50, rejestrowanych, wywiadów z mieszkańcami Kostowa i okolic na temat historycznych miejsc.
 • Opracowanie, przygotowanie do publikacji opisów historycznych miejsc.
 • Promocja projektu w mediach, na stronach internetowych, w kontakcie bezpośrednim.

Działaj Lokalnie!!! W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. To właśnie ta rocznica skłoniła stowarzyszenie "Tarcza", szkołę w Kostowie, parafię w Kostowie i gminę Byczyna do przedstawienia bogatej historii Kostowa i okolic. Mamy wiele do zbadania i pokazania. To znakomita okazja do poszukiwania interesujących zdarzeń i miejsc, które wydarzyły się w okolicach Kostowa. Jeśli masz takie informacje lub znasz ciekawe fakty zgłoś się do nas. Wspólnie w ramach projektu "Chwała Powstańcom Śląskim!" zrobimy wiele dobrego dla poznania historii okolicy. Działamy lokalnie!!!

Kontakt do nas:

                            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

                            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

 

 

Poprawiony: środa, 07 lipca 2021 20:24